Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Treść

DODATKI  MIESZKANIOWE

Warunki niezbędne do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie Ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( j.t.Dz.U. 2017 poz.180 z późn.zm.).

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać odpowiednie kryteria:

1/ Posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania ( najem, podnajem, własność lokalu,

    spółdzielcze prawo do lokalu, osoby oczekujące na przysługujący lokal zamienny lub socjalny,

    inny tytuł prawny).

2/ Posiadać odpowiedni metraż mieszkania ( zajmowane mieszkanie nie może być za duże

   w stosunku do liczby  osób tzn. powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni

   normatywnej o więcej niż 30%, możliwe jest przekroczenie o 50% pod warunkiem, że udział

   powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej całego mieszkania nie przekracza 60%).

   Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi odpowiednio:

 • dla 1 osoby – 35 m²  (+ 30% tj. 45,50  m²)    
 • dla 2 osób  – 40  m²  (+ 30% tj. 52  m²)                     
 • dla 3 osób  – 45  m²  (+ 30% tj. 58,50  m²)

•    dla 4 osób  -  55 m²   (+ 30% tj. 71,50 m²)

•    dla 5 osób  -  65 m²   (+ 30% tj. 84,50 m²)

     Na każdą następną osobę powierzchnię zwiększa się o kolejne 5 m².

     Powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna

     poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga

     zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (przedłożyć należy orzeczenie powiatowego  zespołu do

     spraw orzekania o niepełnosprawności).

3/ Posiadać odpowiedni dochód (średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego

    w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać:

    -w gospodarstwach 1-osobowych – 40% ;

    -w gosp. wieloosobowych 30% - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

     obowiązującej w dniu  złożenia wniosku.

   Za dochód uważa się dochód, o którym mowa w  art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28.11.2003r.

   o świadczeniach rodzinnych. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przez dochód rozumie po

   odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

   - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c, 30e, 30f

   ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty

   uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizyczny, składki na ubezpieczenie

   społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

  - dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym

   podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

  - inne dochodu niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

   od osób fizycznych.

  Obliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów z ha

  przeliczeniowego i wysokości przeciętnego dochodu  z pracy w indywidualnym gospodarstwie

  rolnym , ogłaszanego przez Prezesa GUS, bez względu na fakt czy ziemia ta jest uprawiana przez

  właściciela czy oddana w dzierżawę.

Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem formy jej rozliczenia stanowią, że w przypadku gdy działalność  gospodarcza rozliczana jest na zasadach ogólnych dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy bądź zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli natomiast działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez ministra właściwego do spraw rodziny w drodze obwieszczenia.

Obliczając dochód, nie uwzględnia się dochodu osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatnie pełne całodzienne utrzymanie, takich jak: dom pomocy społecznej, ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła.

Wydatki ponoszone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy stanowią:

 • czynsz;
 • opłaty związane z eksploatacją  i utrzymaniem nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i  nieczystości ciekłe;
 • wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

Do celów wyliczenia dodatku nie przyjmuje się wydatków poniesionych z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • rocznych opłat przekształceniowych;
 • opłat za gaz przewodowy i  energię elektryczną dostarczane na cele bytowe.

Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż 1 miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w mieszkaniu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków zalicza  się tylko te wydatki, które byłyby pokrywane w ramach czynszu i innych opłat, jakie obowiązywałyby dla tego  lokalu gdyby  wchodził on w skład zasobu gminy.

Ponadto właściciele domów jednorodzinnych obowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie lub oświadczenie, potwierdzające powierzchnię użytkową  oraz wyposażenie techniczne domu.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Upoważniony przez Burmistrza pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w celu ustalenia faktycznego stanu majątkowego wnioskodawcy.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku, osoba otrzymująca dodatek jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

 

DODATKI  ENERGETYCZNE

Dodatek energetyczny to forma dopłaty do kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.). 

Zgodnie z w/w ustawą przysługuje on odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii to osoba która:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy;

- jest strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej  zawartej

  z przedsiębiorstwem energetycznym;

- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny  przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji , na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się miesięcznie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Wysokość dodatku energetycznego

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP – Monitor Polski, wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.