Klauzula RODO

Treść

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanym dalejRODO), informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZarząduBudynków Komunalnych w Wieliczce, ul. Słowackiego 51, 32 –020 Wieliczka.

2.Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniak ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl telefonicznie 500-610-605. Wideotłumacz języka migowego znajduje się pod linkiem https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

3.Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2)działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit.b RODO)

3)obowiązki prawne ciążące na Administratorze w szczególności wykonywanie ustaw;ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokaliDz.U.2000.80.903.ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie KCtj. Dz.U. 2018poz.1234;ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z 2018 r. poz. 756,ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz.U.z 2018r. poz. 121;ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.

4)niezbędność przetwarzania w celuwykonania zadania realizowanego w interesie publicznym(Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)5)prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi reklamacji, wniosków, petycji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1)podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2)podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzeniaprzetwarzania danych osobowych.

5.Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów oraz z tytułu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6.Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce.

7.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce usługi, o którą się Państwo staracie.

8.Posiada Pani/Panprawo:

1)dostępu do treści swoich danych,

2)żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3)żądania usunięcia danych, gdy:dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4)prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

6)ograniczenia przetwarzania, gdy:osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.