Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zbk.wieliczka.eu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez koordynatora ds. dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności Panem Jackiem Krzyżaniakiem tel. 500-610-605 email: iod@synergiaconsulting.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-06

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-03-30

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE

ul. Słowackiego 51

32-020 Wieliczka

Godziny urzędowania (pon-pt) 8:00 – 16:00

e-mail: zbk@wieliczka.eu

Fax: 12/ 294-91-89

tel. nr: 12/ 352-34-26

12/ 352-34-27

www.zbk.wieliczka.eu

Skróty klawiszowe:

Standardowe z przeglądarki

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

W budynku, gdzie znajdują się biura Zarządu dla osób na wózkach brak jest dostępności. Do części biurowej prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Osoby ze szczególnymi potrzebami po uprzednio zadeklarowanym terminie i godzinie mogą skorzystać z Punktu Obsługi Mieszkańca Gminy Wieliczka w parterowym budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 18 (naprzeciwko Domu Handlowego Kinga). Budynek ten jest dostosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w którym utworzono stanowisko dedykowane obsłudze osób niepełnosprawnych wyposażone w:

  1. obniżone stanowisko umożliwiające obsługę osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich;

  2. przenośną pętla indukcyjną dla osób niedosłyszących

  3. budynek posiada płaski wjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych


 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu skontaktowania się z koordynatorem do spraw dostępności należy korzystać z usługi wideotłumacza PJM dostępnego pod linkiem https://tlumacz.migam.org/synergia-jacek-krzyzaniak